Top Image

Om fabrikör J.L. Eklunds hantverksstiftelse

Målarmästaren J.L. Eklunds framsynthet och generositet kommer än idag hantverket i Sverige till gagn. År 1939 donerade han en förmögenhet, då värderad till en miljon kronor, att användas till understöd åt unga hantverkare för deras fortsatta utbildning.

Om Stiftelsen

Stiftelsens historia

1939

Stiftelsen bildas i samband med att fabrikör J.L. Eklund donerar motsvarande en miljon kronor till hantverksyrkenas främjande. Donationen bestod av två fastigheter på Strandvägen samt ett kontantbelopp. Nyheten om donationen väckte stor förundran.

1942

Det första stipendiet delas ut, medlen går till en bokbindarmästare för utbildning av en bokbindare.

1946

De första hantverksstipendiaterna reser utomlands för att förkovra sig med hjälp av medel från Eklunds.

1950

Fabrikör J.L. Eklund dör och testamenterar ytterligare en fastighet Narvavägen 14 samt kontanta medel till ett sammanlagt värde av 300 000 kronor till stiftelsen.

1951

Stockholms Hantverksförening och Sveriges Hantverksorganisation (numera Företagarna) tar över val av styrelseledamöter (något som Eklund har stått för själv tidigare).

1971

Stockholms Borgarskola upphör med sin verksamhet och stiftelsen övertar förvaltningen av två fonder som skolan tidigare haft hand om samt avkastningen av en tredje.

1978

Stadgarnas begränsning av stipendiebelopp upphör att gälla.

1985

Fastigheten Narvavägen 14 säljs till en nybildad bostadsrättsförening för 3 miljoner kronor.

2010

Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium om instiftas. Stipendiet utdelas under högtidliga former i Stockholms Stadshus.

Top Image

Fabrikör J.L. Eklund - hantverkets välgörare

Under Sveriges Hantverksorganisations kongress i mars 1939 kungjorde ordförande Stefan Andersson att före detta målarmästaren, fabrikör Johan Ludwig Eklund, grundat en stiftelse med ett grundkapital på 1 miljon kronor. Avkastningen skulle användas till fortbildning av unga hantverkare i landet. Men vem var då denne J.L. Eklund och vad föranledde donationen?
Läs mer
Top Image

Stiftelsens styrelse

Styrelsen i Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse utses av Stockholms Hantverksförening och Företagarna. Här finner du styrelsemedlemmarna. 
Läs mer
Top Image

Fastigheter

Stiftelsen innehar fastigheter på Strandvägen 35 och 41 samt Torstenssonsgatan 2, Stockholm. För frågor om fastigheterna hänvisas till fastighetsförvaltaren AB Rådstornet, se kontakt.
Kontakt